ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร SEAMEO SEARCA

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2561 - 2562 ซึ่งผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ โดยขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

 1. หนังสือนำเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
 2. ใบสมัครรับทุน SEARCA Application Form จำนวน 3 ฉบับ
 3. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน 3 ฉบับ
 4. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 5. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องว่า “Certified True Copy”
 6. ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
 8. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
 9. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
 10. เค้าโครงวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
 11. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
 12. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 13. สำเนาผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper-based) 293 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (internet-based) หรือ IELTS เท่ากับ 6.0 พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้องว่า “Certified True Copy) จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลด

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจประสงค์สมัครทุนสามารถศึกษาข้ออมูลเพิ่มเเติมได้ที่ http://searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

ขอให้ผู้สมัครรับทุนส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีเอกสารครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

Scholarships: International Graduate
Attached Files

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.