ทุนศึกษา Knight-Hennessy Scholars program ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

ทุนศึกษา (Knight-Hennessy Scholars program) มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ระดับระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)  ในสาขา ศิลปศาสตร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย และแพทยศาสตร์โดยในปี 2017 นี้เป็นปีแรกเปิดรับสมัคร 50 ทุน (ปีการศึกษาถัดไปรับ 100 ทุน)

หมดเขตรับสมัคร 27 กันยายน 2017

ทุนศึกษาครอบคลุม

  • ค่าเล่าเรียน
  • เงินเดือน
  • ค่าธรรมเนียมหลักสูตร
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

คุณสมบัติ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2013 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://knight-hennessy.stanford.edu/admission/apply-now

Scholarships: International Graduate

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.