FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส

หมดเขตรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส  ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการ ดังนี้

1. กรอก “แบบฟอร์ม-01 ใบสมัคร” โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอโครงการ รวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน
2. กรอก “แบบฟอร์ม-02 Annex A” โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด 
3. กรอก “แบบฟอร์ม-03 Annex B” โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
4. กรอก “แบบฟอร์ม-04 หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
5. กรอก “แบบฟอร์ม-05 หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
6. แนบหนังสือนำเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
7. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
8. ยื่นข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ 1-7 ข้างต้น จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษา (วงเล็บมุมซอง “โครงการ Franco-Thai”) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2560

กรณีส่งทางไปรษณีย์ ขอให้ส่ง EMS โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 20 กรกฎาคมเป็นสำคัญ โดยส่งไปยัง:
น.ส.ณัฏฐินี จารุวิจิตร์
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (ชั้น 10)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรณีส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังต่อไปนี้
Call for proposals 2018-19
คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- Guideline of good pratices
- ลักษณะของโครงการที่มีจุดบกพร่อง (รวบรวมจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาโครงการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

สำหรับสถาบันแกนฝ่ายฝรั่งเศสที่ร่วมเสนอโครงการ สามารถเข้าไปที่ลิงค์ประกาศรับสมัครโครงการของฝ่ายฝรั่งเศสที่ http://www.campusfrance.org/siam

ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร 02 610 5394; Email: nuttinee.ohec@gmail.com

ที่มา http://inter.mua.go.th/2017/04/franco-thai-mobility-programme-call-for-proposals-2017/#.WRharoiGPIU

Scholarships: International
Attached Files

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.