โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Youth Partnership)

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดโครงการ "โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Youth Partnership)" ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ระดับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้

  1. การประกวดการกล่สวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาในหัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals หรือ SEP for SDGs"
  2. ค่ายเยาวชนกลุ่ม 77 กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนจากเครือข่ายมิตรประเทศของไทยในกลุ่ม 77 จำนวน 22 ระเทศ

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.youthambthailand.org หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวดาราริน ชุมสาย ณ อยุธยา โทร. 0 2203 5000 ต่อ 12128 อีเมล dararin.mfa@gmail.com

Attached Files

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.