โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) 

โดยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินำผลงานวิจัยมาต่อยอด สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ไม่เกิน 1,700,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22453-research-gap-fund

และส่งแบบฟอร์มการสมัครผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการวันปิดรับข้อเสนอโครงการในแต่ละรอบ มีดังนี้

รอบที่ 1 รับข้อเสนอวันที่ 13 - 17 มกราคม 2560

รอบที่ 2 รับข้อเสนอวันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560

รอบที่ 3 รับข้อเสนอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560

Scholarships: Domestic
Attached Files

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.